Sport, aksje aksjes

Thús » Sport, aksje aksjes

SPORT en EXERCISE ACTIONS


1. slaan
2. pitch
3. goaie
4. fange

5. pas
6. skop
7. tsjinje
8. stuiterje

9. dribble
10. sjitte
11. streekje
12. bûge

13. kuier
14. drave
15. hop
16. oerslaan

17. springe
18. knibbelje
19. sitte
20. Gean lizzen

21. berikke
22. swaaie
23. triuwe
24. lûke

25. lift
26. swimme
27. dûke
28. sjitte

29. omheeg drukke
30. rjochtop sitte
31. leg lift
32. jumping jack

33. djip knibbelje
34. somersault
35. cartwheel
36. handstand

SPORT en EXERCISE ACTIONS

SPORT en EXERCISE ACTIONS

SPORT en EXERCISE ACTIONS

SPORT en EXERCISE ACTIONS

Facebook Comments