Wat is in Adverb? List fan Adverbs | Adverb List

Wat is in Adverb

  • An bywurd fertelt ús mear oer in a tiidwurd
  • An bywurd beskriuwt of modified it tiidwurd op in heule manier
  • Folle adverbs einigje mei it suffix "Ly" mar net alles.
  • bywurden faak sizze Us hoe wat barde

Wat is in Adverb

Adverb Definition

Adverbs beantwurdzje dy fragen

  • Hoe
  • Wannear
  • Wêr
  • Hoefolle
  • Wêrom

Adverb Examples List

In adverb beskriuwt in tiidwurd, in adjektyf of in oar bywurd, it fertelt ús hoe, wêr, wannear, wêrom en mei hokker frekwinsje. Hjir binne wat adverbs.

HOE WÊR WANNEAR
gau
fruchtber
effisjint
pynlik
maklik
stikem
rêstich
rêstich
tûk
yn it park
binnen de tas
bûten de winkel
yn it teater
op it buro
yn 'e kast
Thús
tichtby de beam
op'e pleats
no
juster
yn in minút
nacht
op 5 oere
foar sinne
gau
moarn
hjoed

WÊROM FREKWINSJE
want se wie lette
lykas elkenien yn 'e sliep wie
want hy wie murd
sa wie it tiid om te gean
om't hy net sliepe koe
lykas se honger binne
om't hy te snel draaide
want it wie har jierdei
lykas Petrus tige lilk wie
faak
somtiden
eltse wike
moanne-
altyd
nea
stündlich
selden
geregeldwei
jierliks

Adverbs foar Kids

List fan Opposite Adjectives

Wurdlistlist troch Oppositen (of Antonyms)

tsjinstellingen 3 Opferiten Wurdwurden bern
Oppositen wurden troch Foto

List fan adverbs

top 100

top 100
net
ek
hiel
faak
lykwols
te
gewoanwei
werklik
betiid
nea
altyd
somtiden
mei-inoar
wierskynlik
simpelwei
meastal
ynstee
feitlik
wer
leaver
hast
foaral
ea
gau
wierskynlik
al
ûnder
direkt
dêrom
oars
dus
maklik
úteinlik
krekt
wis
Normaal
op dit stuit
Ekstreem
úteinlik
hieltyd
goed
gau
spesifyk
foarút
deistich
heech
fuortendaliks
betreklik
stadich
aardich
benammen
hielendal
úteinlik
breed
koartlyn
serieus
geregeldwei
folslein
meastal
fansels
omtrint
ynsidinteel
goed
dúdlik
wêzen
eventueel
wat
bytsje
lykop
tige
needsaaklik
persoanlik
seldsum
geregeld
lykas
basically
nau
effektyf
ynearsten
letterlik
foaral
just
gelyk
hooplik
oarspronklik
rûchwei
signifikant
hielendal
twaris
yn elkoar
oeral
fansels
perfekt
fysyk
mei sukses
ynienen
echt
praktysk
hielendal
elkenien

Top 100 +

Top 100 +
automatysk
djip
perfoarst
bewust
dreech
gewoan
freeslik
lekker
Út
koartwei
mear
sterk
earmich
earder
as
dêr
Wannear
hoe
so
up
út
nee
allinnich
goed
dan
earste
wêr
wêrom
no
rûnom
ienris
del
út
hjir
fannacht
fuort
hjoed
fier
frij
letter
boppe
noch
miskien
oars
tichtby
foarút
earne
oeral
Please
ivich
soms
absolút
bûtenlân
ja
nearne
moarn
juster
de
nei
in
on
by
mear
oer
sok
troch
nij
krekt
elk
elk
folle
foar
tusken
frij
rjochts
bêst
sûnt
beide
wis
sûnder
efter
better
genôch
protte
lyts
lykwols
minder
lyts
ûnder
folgjende
hurd
real
links
minst
koart
lêst
binnen
bylâns
leger
WIER

Adverbs fan Frequency

Altyd - Gewoane - faak - Faak - Soms - Gauris - Seldom - Selden - Nea

Adverbs fan Frequency

Konjunktive adverbs

- lykwols - ek - - lykwols - oars - as iens - lykwols - lykwols - yn 'e oare helte - yn' e oare helte - yn 'e oare kant - lykwols - op it lêst - no folgje - lykwols - no - oars - earder - lykwols - noch - sa slagge - dan - dêrnei - dêrom - dus - sûnder mis - noch

Konjunktive adverbs

List fan mienskiplike adverbs

A

abnormaal
absentmindedly
tafallich
sulver
feitlik
aventoeren
neitiid
hast
altyd
fergriemd
annually
eangst
arrogantly
awkwardly

B

min
baas
moai
bitterly
bleakly
bliuwend
bliuwend
rêstich
frijmoedich
geweldich
koartwei
ljocht
skriklik
breed
busily

C

rêstich
goed
earbiedich
foarsichtich
wis
fruchtber
dúdlik
tûk
nau
koartsein
kleurich
gewoanwei
altyd
kâld
korrekt
moedich
oerflak
geweldig

nijsgjirrich
D

deistich
daintily
djoer
ferrifelje
aardich
djip
krêftich
bewust
aardich
geweldig
dimly
twivel
dreamlik
E

maklik
elegant
energetysk
geweldig
entûsjastysk
lykop
foaral
sels
evenly
úteinlik
krekt
freugde
Ekstreem
F

aardich
trou
ferneamde
fier
fluch
fermoedlik
feroardielje
fervent
fierder
fleurich
foollik
aldergeloks
frankly
frânsk
frij
frenetisch
frightfully
folslein
geweldig
G

meastal
geweldig
gelyk
bliid
gleefully
geweldig
gratefully
tige
geweldig
H

lokkich
hastich
sûnich
swier
helplik
helptiidwurd
heech
earmich
hopelessly
stündlich
hongerich
I

fuortendaliks
ûnskuldich
ferwiderlik
direkt
intensely
yntinsyf
nijsgjirrich
ynwardly
ferrassend
J

jaggedly
ealje
joshingly
freugde
freugde
jovial
jubeljend
rjochtspraak
rjochtfeardich
K

earm
kidding
barmhertich
freonlik
koartsein
knavishly
knottily
wissich
kennis
kookily
L

Lazily
minder
ljocht
wierskynlik
hingje
libben
heech
langstme
loosely
leavjend
lûdich
loyal

M

madly
majestyk
betsjuttend
mechanysk
frjemd
miserabel
spitich
moanne-
mear
mortal
meastal
mysterieuze
N

fansels
omtrint
neat
nedich
nervend
nea
moai
noisily
net
O

obediently
ûnmooglik
oddly
offensively
offisjeel
faak
allinnich
iepentlik
optimistysk
oergeunstich
owlishly
P

pynlik
foar in part
geduldich
perfekt
fysyk
spieljend
beleefd
min
positiv
potensjeel
machtich
prompt
goed
pynlik

Q

geweldich
rêstich
wierskynlik
geweldig
freugjend
freeslik
flugger
gau
rêstich
quirkily
quizich

R

rap
seldsum
gewoan
werklik
reassurend
recklessly
geregeld
freugde
werhelle
oproppe
rêstich
rjochtfeardich
rjochtfeardich
hurde
rûchwei
rudely

S

sadwaande
feilich
koartsein
minder
sykje
sedatele
seemingly
selden
selfishly
apart
serieus
shakily
skerpte
skierich
shrilly
shyly
stil
sliepe
stadich
swak
softly
feestlik
folslein
somtiden
gau
snel
stealthily
sternly
strikt
mei sukses
ynienen
ferrassend
misledig
sweetly
fluch
sympatychtich

T

tenderly
tensely
freeslik
dankend
grûnslach
tinzen
ticht
moarn
te
geweldich
triomfantich
echt
wierhaftich

U

úteinlik
geweldich
ûnferbidlik
ûnbetrouber
unethical
unferwachts
lekker
unimpressively
unnatuerlik
net nedich
hielendal
opbeat
opliftend
oprjocht
Understeboppe
nei boppen
opheffe
driuwend
brûkber
nutteloos
gewoanwei
hielendal

V

vacantly
vaguely
eare
geweldig
geweldig
verbally
hiel
viciously
oerwinning
geweldich
vivaciously
frijwilligers

W

waarm
swak
wearily
goed
wetlik
hielendal
wildly
willekeurich
gewoan
woe
prachtich
besoarge
ferkeard

Y

yawningly
jierlikse
langstme
juster
Wetter - Agrarwetter
jongfeint

Z

ezel
zestfully
zestily