JILD

JILD

Munten

namme

Wearde

Skreaun as:

1 penny
2-nekkel
3 dime
4 fjirde
5 heal dollar
6 sulveren dollar
ien sint
fiif sint
tsien cents
fiifentweintich sint
fyftich sint
ien dollar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$1.00

Muntsoarte

namme

Wy soms sizze:

Wearde

Skreaun as:

7 (ien-) dollar reklame
8 fyftich dollar reklame
9-tsien dollar reek
10 tweintich dollar reek
11 fyftich dollar reklame
12 (ien -) hûndert dollar reklame
in ien
in fiif
in tsien
in tweintich
in fyftich
hûndert
ien dollar
fiif dollar
tsien dollar
tweintich dollar
fyftich dollar
hûndert dollar
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00