SUPERMERK

DE SUPERMERK

1-ûntwerp
2 winkel / klant
3 shopping basket
4 kabelline
5-kontrôle counter
6-ferdrukker
7 Cash Register
8 winkelje
9 (kaaien) gummi
10 snoekje
11-koppunten
12 kassier
13 papierbakje
14 bagger / pakker
15 ekspresje check (line)
16 tabloid (krante)
17 magazine
18-scanner
19 plastic bag
20 produkt
21 manager
22-advertearder
23-skaal
24-kin-werommasine
25 fleske-werommasine

A CHECK-OUT AREA

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

1-ûntwerp

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

2-boadskippen

3 check-out counter

4 klant / winkeler

5 (check-out) kassier

6-ferdrukker

7 (winkelje) cart

8 winkelje

B. Frozen Foods

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

C DAIRY PRODUKTE

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

9 aaien

10 yoghurt

11 margarine

12 kaas

13 melk

14 bûter

D JARS / CANNED FOOD

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

15 bakte bannen

16 tonfaif

17 sop

18 tomatoes

19 huning

20 mais

21 peanut bûter

22 jelly

DRY GOODS

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

1 kofje

2 tee

3 kakao

4 cereal

5 reis

6 pasta

7 oatmeal

8 flora

9-koekjes

10 sûker

CONDIMENTS

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

11 spices / krûden

12 sâlt

13 piper

14 oalje

15 gewoon

16 salades pleatsing

17 ketchup / catsup

18-sâter

19 mayonaise

Supermarkt - Iten - Foto Wurdboek

DRINKS

20 reade wyn

21 wite wyn

22 bier

23 mineralwetter

24 soft drink / soda

25-sap

HOUSEHOLD PRODUKTE

26 mûtsaken / garbagebeutels

27 plastic wrap

28 aluminiumfolie

29 finsterreiniger

Supermarkt tsjinners - Iten - Foto Wurdboek

Supermarkt tsjinners - Iten - Foto Wurdboek

A MEAT

BEEF

1 pot roast

2 steak

3 grûnbeef

4-leverje

SPEK

5 snoekopfang

6 worst

7 bacon

LAAM

8 leg fan lampe

9 lamkoppen

HIN

10 hynder

Supermarkt tsjinners - Iten - Foto Wurdboek

B DELICATESSEN / DELI

11 dip

12 koleslaw

13 kato's salad

14 ham

15 salami

16 lunch fleis

17 Switserlânske tsiis

18 Amerikaanske kaas

19 cheddar kaas

Supermarkt tsjinners - Iten - Foto Wurdboek

C FISH AND SEAFOOD

20 folsleine foarfal

21 skeltsjes

22 oyster

23 hobster

24 crab

25 shrimp

26 mudels

Supermarkt tsjinners - Iten - Foto Wurdboek

27 fiskfilet

28 salmon steaks

Supermarkt tsjinners - Iten - Foto Wurdboek

D BAKERY

29 folslein wynbread

30 bagels

31 pita brea

32 Frânsk brea

33 cupcakes

34 witbrún