WENKEAMER

Picture Dictionary / Place / LIVING ROOM

DE WENKEAMER

Living, Keuken Keamer | Wurdboek foar bern

Picture Dictionary / Place / LIVING ROOM
1 boekekast 2 foto / foto 3 skilderje
4 mantel 5 Kamin 6 fjoerstien skerm
7 DVD-spyler 8 tv / tv 9 VCR / fideokassette recorder
10 muorren 11 plafond 12 drapes
13-finster 14 loveseat 15-muorren
16-sprekker 17 stereo-systeem 18-magazine holder
19 (werút) kûle 20 sofa / couch 21-plant
22 kofje tabel 23 rug 24 lamp
25 lampshade 26 eintabel
27 flier 28 flier ljocht 29 simmer

Wykkeamer- Wenjen - Foto Wurdboek

Wykkeamer- Wenjen - Foto Wurdboek

1. piture

2. krêft frame

3. mantel (stik)

4. Faas

5. blommen

6. stookplak

7. (kamin) skerm

8. planter

9. fabryk

10. lampe

11. lampshade

12. drape

13. finster

14. kofje tafel

15. kiesje

16. kessen

17. Sofa / couch

18. leunstoel

19. meubilêr

Wykkeamer- Wenjen - Foto Wurdboek

20. muorren

Wykkeamer- Wenjen - Foto Wurdboek

21. buro

Wykkeamer- Wenjen - Foto Wurdboek

22. boekekast

23. boeken