WASK

WASK

In soarte fan waskje
B lês de skuorre
C ûntbrekke de washer
D lade de dryer
E hingje klean op 'e
kledingline
F izer
G de wekker falje
H hinget klean op
Ik sette de dingen fuort

1 wekker
2 ljochtkleur
3 tsjuster klean
4 winkje basket
5 wekkekoffer
6 washer / wasmachine
7 wasmiddel
8 stofweitsynster
9 bliuwt
10 wite klean
11 dryer
12 lint trap
13 statyske klankferwidering
14 klompline
15 klokje
16 izer
17 bierbrêge
18 knappe klean
19 beleane klean
20 spraystärke
21 skjinkleur
22 slúte
23 hanger
24-lofter
25 tabletten