Bûten it hûs

OUTSIDE THE HOME

Foartún
1 lampepost, 2 postkant, 3 foardat
4 frontstappen, 5 (foargeande) ferhurde, 6 stoarmdoar
7 front door, 8 doorbell, 9 (foargeande) ljocht
10-finster, 11 (finster) skerm, 12-shutter
13 dak, 14 garage, 15 garage doar, 16 optocht
Backyard
17 griene stoel, 18 grienteamer, 19-ark is skod
20-skermtriem, 21 efter dak
22-doopknop, 23-deck, 24-barbecue / (bûten) gril
25 patio, 26 gutter. 27 drainpipe,
28 satellyt, 29 TV-antenne, 30 skoarstien
31 side door, 32 fence

1-tsjokker, 2 (foarwerp) ljocht 3-foar-doarren, 4-lofter, 5-lofter 6-foargonger, 7-lofter 8- 9 garage, 10 garage doar, 11 optocht Backyard 12 grien stiel, 13 gasker, 14-ark skodt 15 skermtor, 16 eftergrûn 17-doorknop, 18-deck, 19 barbecue / (iepenje) griene 20 patio, 21 gutter. 22 drainpipe, 23-satellyt, 24-TV-antenne, 25 skoarstien 26 side door, 27-fence

bûten it hûs

1. lamppost, 2. mailbox, 3. foardiel 4. front steps, 5. (foargeande) ferhurde, 6. stoarm door 7. front door, 8. doorbell, 9. (foargeande ljocht) 10. finster, 11. (finster) skerm 12. Shutter, 13. dak, 14. TV-antenne 15. skuorre, 16. garage, 17. garage door, 18. oplieding
1. lamppost, 2. mailbox, 3. front walk
4. front steps, 5. (foargeande) ferhurde, 6. storm door
7. front door, 8. doorbell, 9. (foargeande) ljocht
10. finster, 11. (finster) skerm
12. Shutter, 13. dak, 14. TV-antenne
15. skuorre, 16. garage, 17. garage door, 18. oplieding
19. ruter, 20. drainpipe / downspout 21. deck, 22. backdoor, 23. doorknob 24. skermtún, 25. side door, 26. satellyttsje 27. patio, 28. ljipaai, 29. barbecue / (iepen) grille 30. ruststuhl, 31. hokje mei ark
19. ruter, 20. drainpipe / downspout
21. deck, 22. backdoor, 23. doorknob
24. skermtún, 25. side door, 26. Satellyt skûtel
27. patio, 28. ljipaai, 29. barbecue / (bûten) grille
30. ruststuhl, 31. hokje mei ark

Loft, dak, skot, finster, finster, balkon, muorre, letterbox, frânsk finsters, garage, bloemebod, tún, stap, foarh door, patio, poarte, fence

loft, dak, skoarstien, finster, finster,
balkon, muorre, letterbox, frânsk finsters,
garage, flowerbed, tún, stap, front door,
patio, poarte, fence

Flierplan hûs- Plak om te wenjen - Hûsfêst - Foto Wurdboek

Flierplan hûs- Plak om te wenjen - Hûsfêst - Foto Wurdboek

1. souder

2. twadde ferdjipping

3. trep

4. bannister

6. earste ferdjipping

7. treppen

8. kelder / kelder

Flierplan hûs- Plak om te wenjen - Hûsfêst - Foto Wurdboek

9. celling

10. finster

11. window frame

12. window window

15. muorre

16. flier

Flierplan hûs- Plak om te wenjen - Hûsfêst - Foto Wurdboek

13. skerm

14. shutter

Flierplan hûs- Plak om te wenjen - Hûsfêst - Foto Wurdboek

5. flier

Wurden foar plakken: bûten, binnen

Outside Places

fleanfjild Tank stasjon spoarbaan
appartemint gers rivier
krite grientewinkel wei
bank highway skoalle
barbershop heuvel winkelsintrum
strân sikehûs winkels
gebou hotel sidewalk
bus stop hûs strjitte
tsjerke lân foarstêd
stêd biblioteek sinne
hoeke moanne stêd
lân berch ferkearsljocht
drogisterij buert treinstasjon
pleats oseaan beam
florist park yard
tún postkantoar

Inside Places

 • doarp
 • efterdoar
  kâlde badkeamer
 • plafond
 • warehûs
  ytkeamer
 • earste ferdjipping
  flier
 • foardoar
 • hall
  koken
 • wekkerkeamer
  biblioteek
 • wenkeamer
 • kantoar
 • restaurant
 • twadde ferdjipping
 • winkel
 • muorre
  finster