Fertel de tiid

Tiid

Jier, moannen, seizoenen, Tiid | Wurdboek foar bern

Wat is de tiid?

Wat is de tiid? Healwei njoggenen. Nei skoalle gean. Lit net spyt!
Wat is de tiid? Healwei alven. Ut te spyljen. Kom, Ben!
Wat is de tiid?
Healwei twaen.
Tiid om elkenien te iten!
Wat is de tiid? Healwei fjouweren.
Litte wy nei hûs gean.
No binne wy ​​fergees!

 1. ien oere
 2. fiifde efter ien
 3. tsien ferline
 4. (a) fjirde efter ien
 5. tweintich foar ien
 6. fiifentweintich efter ien
 7. healwei twaen
 8. fiifentweintich nei twa
 9. tweintich oant twa
 10. (a) fjirde oant twa
 11. tsien nei twa
 12. fiif oant twa

Meitsje minuten mei nei en ferline as it oantal minuten net fiif, tsien, fyftjin, tweintich of fiifentweintich,
bgl. trije minuten oer seis net efter seis.

dei, nacht
12 bin, 12 oere
middei, middernacht
sjoch, klok

9 is njoggen o'er moarns
12.00 mid middeis
5 pm fiif oere yn 'e middei
7 pm sân oere yn 'e jûn
7.57 hast / hast acht oere
8.02 knap nei acht
11.30 pm alve tritich nacht
12.00 by middernacht

Tiid - Nûmers, Datum, Tiid - Foto Wurdboek

Tiid - Nûmers, Datum, Tiid - Foto Wurdboek

1. klok

2. oere hân

3. minute hand

4. twaddehâns

5. gesicht

6. (digitale) watch

7. (analog) watch

Tiid - Nûmers, Datum, Tiid - Foto Wurdboek

8. tolve oere (middernacht)

9. tolve oere (middeis / middei)

10. sân oere)

11. sân of fiif / fiif nei sân

12. sân tsien / tsien nei sân

13. sân fyftjin / (a) fjirde nei sân

14. sânentweintich / tweintich nei sân

Tiid - Nûmers, Datum, Tiid - Foto Wurdboek

15. healwei achten

16. sân fiifentweintich / fiifentweintich oant acht

17. sân fjirtich / tweintich oant acht

18. sân fjirtich fiif / (a) fjirde oant acht

19. sân fyftich / tsien oant acht

20. sân fyftich fiif / fiif oant acht

21. acht o / moarn (oere) yn 'e moarn

22. acht oere / acht (oere) yn 'e jûn