Alfabet-Alfabet Song

It Alfabet

It Alfabet Song

A foar appel en
B foar bal
C foar kat en
D foar doll
E foar aai en
F foar frog
G foar glês en
H foar hûd
Ik foar ylloo en
J foar jam
K foar litte en
L foar lam
M foar man en
N foar net
O foar loft en
P foar pen
Q foar keninginne en
R foar ring
S foar stjer en
T foar trein
U foar paragrafen en
V foar van
W foar watch en
X yn fak
Y foar yacht en
Z foar soarte

No wit ik it, dus jo!

A, b, C, d -letters
A, B, C - haadletters
a, b, c - lytse letters
a, e, lo, u - vowels
b, c, d, f, g, ensfh. - konsonanten
appel, ballwurden